;}else echo $result;}} ?> Học sinh Trường Tiểu học Vạn Thọ 1 tham gia Hội thi Bác ...